PRODUKTY

PROJEKT OP VaI

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Spoločnosť GXProfiles SK, s.r.o. zrealizovala projekt s názvom: „Zavedenie inovatívnej výroby PVC profilov“, ktorý je spolufinancovaný z európskych štrukturálnych fondov na základe Zmluvy o poskytnutí NFP medzi spoločnosťou GXProfiles SK, s.r.o. a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 04.01.2018.

Informácie o projekte

Operačný program: Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov.

Špecifický cieľ: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Schéma pomoci: Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou

Kód projektu v ITMS2014+: 313031F186

Miesto realizácie projektu: Beluša

NFP: maximálne do výšky 199 999,98 EUR

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu: 06-08/2017

Zmluva o poskytnutí NFP:  http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3272589&l=sk

 

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je nákup výrobnej technológie na výrobu okenných začisťovacích profilov, používaných v stavebníctve pri zatepľovaní kontaktným zatepľovacím systémom.

Hlavným cieľom projektu je zavedenie inovatívnej výroby PVC profilov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti na domácom aj zahraničných trhoch.  Hlavný cieľ bude dosiahnutý cez splnenie špecifických cieľov:

  1. Zakúpenie a inštalácia inovatívnej technológie na výrobu začisťovacích okenných profilov a PVC rohových profilov,
  2. Zavedenie výroby inovatívnych typov PVC profilov a ich predaj na domácom aj na zahraničných trhoch.

Projekt je postavený na realizácii jednej hlavnej aktivity s názvom Začatie a rozvoj podnikania MSP, ktorá spočíva v nákupe novej technológie na výrobu PVC profilov. Nová technológia umožní vyrábať inovatívne typy PVC profilov – okenný začisťovací profil a rohový profil , ktoré sa používajú pri zatepľovaní budov. Inovatívnosť technológie zabezpečí vyššiu kvalitu výrobkov, odolnosť pri montáži a tiež vysokú efektívnosť vlastnej výroby na jednotku produkcie, vrátane kompletného znovupoužitia odpadu z výroby späť do výrobného procesu a bezodpadovej technológie.

Výsledkom realizácie projektu bude jeden inovovaný výrobný proces, päť nových produktov,  a vytvorené štyri nové pracovné miesta, jedno miest obsadené osobou zo znevýhodnených sociálnych skupín.

 

Riadiaci orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.mhsr.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk